Thursday, August 4, 2016

Katha Bubuk Cinta Ac Perm

Campur dengan kotoran lidah di gesek

Na lak month
Mo lak put
Put lak tha
Tha lak ya
Ya lak na

3x

0 comments: