Sunday, April 25, 2010

Katha for Phra Kring

Katha:
Namo Bhagavate Bhaishajyaguru Vaiduryaprabharaya Tathagataya Arhate Samyaksambuddhaya Tadyatha:
Om Bhaishajye Bhaishajye Mahabhaishajye Bhaishajye Raja Samudgate Svaha (7 x)
Om Bhaishajye Bhaishajye Mahabhaishajye Bhaishajye Raja Samudgate Svaha (108 x)

Hati2 beberapa dari ini bentuk penipuan di Internet

0 comments: